Arbo kosten naar rato van inkomen verrekenen

Toelichting agenda punt ALV 16 maart 2021

Hoe zat het ook al weer:

Tot augustus 2020 waren de arbodienstkosten opgenomen in de contributie (die toen € 20,00 per maand was). Vorig jaar heeft de ALV besloten de contributie te verlagen € 5,00 en de daadwerkelijke kosten van de arbodienst hoofdelijk te verrekenen. Iedereen betaalt nu dus evenveel. Voor de helderheid, voor de arbodienstkosten maakt het niet uit wat het afgestemde inkomensniveau is.

Achtergrond voorstel:

Een van de leden van de vereniging heeft het bestuur gevraagd om aan de ALV voor leggen of de huidige “hoofdelijke” verrekening van de arbodienstkosten omgezet kan worden in een “naar rato van inkomen” verrekening. Naar zijn mening past verrekening naar rato beter bij het sociale karakter van onze schenkkring. (n.b. dit werkt voor hem zelf negatief uit…)

Overwegingen van het bestuur

De daadwerkelijke arbodienstkosten worden momenteel ‘hoofdelijk’ verrekend. Dat is logisch omdat deze kosten onafhankelijk zijn van de schenkingen die iemand gaat ontvangen. Vergelijkbaar met de contributie en de bankkosten, iedereen is daar gelijk in.

Wij vinden het voorstel van het lid echter wel elegant ten aanzien van het draagkrachtbeginsel: “De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten”. Ten aanzien van de contributie en de bankkosten is het niet mogelijk dat eenvoudig te doen (we betalen vaste kosten per deelnemer aan het SamSam Servicebureau en iedereen betaalt zelf de bunq bank). We kunnen dit echter wel makkelijk doen ten aanzien van de arbodienstkosten. Dat hebben we namelijk als vereniging zelf helemaal in de hand.

Uit de jaarrekening blijkt dat de gemiddelde kosten voor de arbodienst in 2020 € 2,60 per persoon per maand was (hoofdelijk omgeslagen). Het gemiddelde afgesproken inkomen bij arbeidsongeschiktheid is, afgerond naar boven, € 2.600. Een verrekening ‘naar rato’ zou dus betekenen dat leden met een ‘dekking’ van € 1.000 ongeveer € 1 per maand zouden hebben betaald aan arbodienstkosten en leden met een ‘dekking’ van € 4.000 ongeveer € 4 per maand (dat is dus ongeveer € 1,40 per maand meer dan bij de hoofdelijke verdeling…).

De impact van de hogere kosten voor de hogere inkomsten is naar onze mening beperkt (relatief). In het kader van het draagkrachtbeginsel en de sociale principes van de schenkkring zijn wij zelf voorstanders van deze wijziging. Een hoofdelijke verdeling van de arbodienstkosten zoals we die nu uitvoeren vindt het bestuur ook te rechtvaardigen.

Gelukkig bepalen wij het niet maar zijn we een democratie. Ieders mening in deze is even waardevol.