Concept agenda ALV 30 maart 2022

(de webinar start dan om 20u)

Fijn dat je even de moeite neemt om naar de concept stukken te kijken. Dank!

Je kan de ALV op 30 maart via een webinar bijwonen (om 20.00u beginnen we) OF het bestuur machtigen om namens je te stemmen.
Het inschrijven voor de webinar en het machtigen van het bestuur kan via de e-mail met de definitieve agenda die we rond 14 maart versturen.

Concept Agenda ALV 30-03-2022

1. Opening en vaststelling agenda

2. Notulen van de ALV van 16-03-2021
De notulen van de ALV van 16-03-2021 moeten nog formeel worden vastgesteld. Deze notulen vind je hier.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Akkoord te gaan met de notulen van de ALV van 16 maart 2021.

3. Jaarrekening 2021
De financiën van de vereniging zijn heel eenvoudig. De inkomsten bestaan uit de contributie, de vergoeding van de arbodienstkosten en (een beetje) rente. De enige uitgaven zijn de bankkosten voor de bankrekening van de vereniging en de kosten die de vereniging betaalt aan SamSam Servicebureau B.V (inclusief de arbokosten). Per saldo komt er net zoveel in als eruit gaat. De jaarcijfers zijn goedgekeurd door de kascommissie. In de korte presentatie die je hier kunt bekijken, staan de jaarcijfers met een toelichting.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Akkoord te gaan met de jaarrekening 2021 en de penningmeester te dechargeren.

4. Kwijting voor het in 2021 door het bestuur gevoerde beleid
Oftewel, vind je dat het bestuur het in 2021 netjes heeft gedaan en heb je geen bezwaren tegen het gevoerde beleid?

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Het bestuur te kwijten van het door haar gevoerde beleid in 2021.


Toelichting op de volgende agendapunten; wijzigingen reglement
De vereniging bestaat nu bijna 4 jaar en het aantal deelnemers is significant gegroeid. Het bestuur wil een aantal wijzigingen van het reglement van de vereniging aan jullie voorleggen. Het reglement kan niet zomaar aangepast worden, dit kan alleen als minimaal twee derde van de leden een stem uitbrengen (het quorum) en twee derde van de stemmen akkoord gaan met de wijziging. Onderstaand vind je de voorstellen waarvoor wij de ledenvergadering om een besluit vragen.

Met deze link open je het concept reglement. Met ‘wijzigingen bijhouden’ hebben wij daarin een aantal voorstellen voor wijzigingen gedaan. Daarbij vind je per voorgestelde wijziging een korte toelichting. De wijzigingen met de opmerkingen “Administratieve correctie” kunnen zonder besluit van de ALV worden doorgevoerd.

5. Aanpassing reglement, “Besluit 1”
In het concept reglement staat een wijziging aangegeven met “Besluit 1”.

Toelichting:
Er is zo nu en dan onduidelijkheid over de termen die wij gebruiken voor de verschillende bedragen die er zijn. Het maandbedrag, de contributie, het spaarbedrag, het gespaarde bedrag etc. Dit willen we nu een keer de wereld uit hebben. We willen dit natuurlijk op de website aanpassen en duidelijk maken maar dan is het wel handig dat het reglement helemaal in lijn is met de termen van de website.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Het reglement van de vereniging te wijzigen, overeenkomstig het aan de vergadering overgelegde ontwerp opgesteld door het bestuur van de vereniging met kenmerk: “Reglement SamSam kring zakelijk I v5.1” wat betreft de wijzigingen gemarkeerd met de opmerking “Besluit 1”.

6. Aanpassing reglement, “Besluit 2”
In het concept reglement staat een wijziging aangegeven met “Besluit 2”.

Toelichting:
Deelnemers die zwanger zijn hebben conform ons reglement niet automatisch recht op schenkingen (zwangerschap is geen ziekte). Echter, in het reglement staat óók dat deelnemers die zwanger zijn gedurende 6 tot 8 weken vóór de uitgerekende datum van de bevalling géén recht hebben op schenkingen als ze wél arbeidsongeschikt zijn.

Deze beperking van de schenkingen is bij de oprichting opgenomen met de gedachte dat alle ondernemers recht hebben op een zogenaamde ZEZ uitkering als ze zwanger zijn en dus op die manier wel een inkomen hebben. Echter, dit conflicteert feitelijk met het uitgangspunt van de schenkkring, dat deelnemers die arbeidsongeschikt zijn, na twee maanden eigen risico recht hebben op schenkingen, onafhankelijk of zij andere inkomensten hebben.

Het bestuur vindt deze beperking bij nader inzien discriminerend en acht het rechtvaardiger om deze beperking te schrappen uit het reglement.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Het reglement van de vereniging te wijzigen, overeenkomstig het aan de vergadering overgelegde ontwerp opgesteld door het bestuur van de vereniging met kenmerk: “Reglement SamSam kring zakelijk I v5.1” wat betreft de wijzigingen gemarkeerd met de opmerking “Besluit 2”.

7. Aanpassing reglement, “Besluit 3”
In het concept reglement staat een wijziging aangegeven met “Besluit 3”.

Toelichting:
De arbodienst ervaart de samenwerking met onze leden als zeer prettig en positief. Iets wat helemaal klopt met ons eigen beeld van ondernemers. Echter, er is een situatie geweest waarbij het lid dat schenkingen kreeg niet optimaal meewerkte. De arbodienst en het bestuur achten het wenselijk dat we in het reglement nog eens expliciet vermelden wat verwacht wordt van de arbeidsongeschikte deelnemer (volledige medewerking met de Arbodienst).

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Het reglement van de vereniging te wijzigen, overeenkomstig het aan de vergadering overgelegde ontwerp opgesteld door het bestuur van de vereniging met kenmerk: “Reglement SamSam kring zakelijk I v5.1” wat betreft de wijzigingen gemarkeerd met de opmerking “Besluit 3”.

8. Aanpassing reglement, “Besluit 4”
In het concept reglement staat een wijziging aangegeven met “Besluit 4”.

Toelichting:
We staan op het punt om ook gebruik te kunnen maken van een derdengeldenrekening. Deze wordt beheerd door Stichting AOV voor Vakmensen (www.aov-vakmensen.nl). Voor het gebruik van die rekening gaan de Stichting en het Servicebureau extra kosten in rekening brengen (samen € 1,00 per maand per deelnemer). Doordat je dan geen bunq rekening meer nodig hebt bespaar je effectief € 1,99 per maand.

Op dit moment kunnen we deze kosten niet eenvoudig in rekening brengen bij de leden die daar gebruik van gaan maken (met gemak voor de leden). We hebben namelijk maar één contributie en die geldt voor iedereen. Volgens onze statuten mogen we hier echter van afwijken met een zogenaamde contributie regeling. Het voorstel is dan ook om ons reglement aan te passen zodat we deze extra kosten in rekening kunnen brengen bij de leden waar het omgaat. Door algemene termen te gebruiken ontstaat meteen meer ruimte om extra, facultatieve dienstverlening eenvoudig te verrekenen.

De hoogte van de reguliere contributie wordt bepaald door de ALV, die van deze facultatieve, extra dienstverlening wordt bepaald door de partijen die de diensten verlenen en kan dus in de toekomst makkelijker dan de contributie worden aangepast.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Het reglement van de vereniging te wijzigen, overeenkomstig het aan de vergadering overgelegde ontwerp opgesteld door het bestuur van de vereniging met kenmerk: “Reglement SamSam kring zakelijk I v5.1” wat betreft de wijzigingen gemarkeerd met de opmerking “Besluit 4”.

9. Ter informatie
– Verloop schenkingen 2021 (incl. toelichting door Arbodienst / Karin Twenhaar)
– Samenwerking met andere partijen & aanpassing privacy gedragscode (het document vind je hier)
– Gebruik derdengeldenrekening (zie ook deze pagina van het SamSam Servicebureau)

10. Rondvraag

Iets aan ons mee te geven?

Mail of bel ajb even met Roland, dit kan tot donderdag 10 maart want een paar dagen later willen we de definitieve agenda versturen!