Concept agenda ALV 16 maart 2021

Fijn dat je even de moeite neemt om naar de concept stukken te kijken. Dank!

Concept Agenda ALV 16-03-2021

1. Opening en vaststelling agenda

2. Notulen van de ALV van 24-03-2020
De notulen van de ALV van 24-03-2020 moeten nog formeel worden vastgesteld. Deze notulen vind je hier.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Akkoord te gaan met de notulen van de ALV van 24 maart 2020.

3. Jaarrekening 2020
De financiën van de vereniging zijn heel eenvoudig. De inkomsten bestaan uit de contributie, de arbokosten en (een beetje) rente. De enige uitgaven zijn de bankkosten voor de bankrekening van de vereniging en de kosten die de vereniging betaalt aan SamSam Servicebureau B.V (inclusief de arbokosten). Per saldo komt er net zoveel in als eruit gaat. De jaarcijfers zijn goedgekeurd door de kascommissie. In de korte presentatie die je hier kunt bekijken, staan de jaarcijfers met een toelichting.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Akkoord te gaan met de jaarrekening 2020 en de penningmeester te dechargeren.

4. Kwijting voor het in 2020 door het bestuur gevoerde beleid
Oftewel, vind je dat het bestuur het in 2020 netjes heeft gedaan en heb je geen bezwaren tegen het gevoerde beleid?

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Het bestuur te kwijten van het door haar gevoerde beleid in 2020.


Toelichting op de volgende agendapunten; wijzigingen reglement
De vereniging bestaat nu bijna 3 jaar en het aantal deelnemers is significant gegroeid. Het bestuur wil een aantal wijzigingen van het reglement van de vereniging aan jullie voorleggen. Het reglement kan niet zomaar aangepast worden, dit kan alleen als minimaal twee derde van de leden een stem uitbrengen (het quorum) en twee derde van de leden voor de wijziging stemt. Onderstaand vind je de voorstellen waarvoor wij de ledenvergadering om een besluit vragen.

Met deze link open je het concept reglement. Met ‘wijzigingen bijhouden’ hebben wij daarin een aantal voorstellen voor wijzigingen gedaan. Daarbij vind je per voorgestelde wijziging een korte toelichting.

5. Aanpassing reglement, “Besluit 1”
In het concept reglement staat een wijziging aangegeven met “Besluit 1”.

Toelichting:
Deelnemers mogen hun onderneming niet beëindigen als ze lid willen blijven van de vereniging (en daarmee hun recht op schenkingen willen behouden bij arbeidsongeschiktheid).
In de context van permanente arbeidsongeschiktheid lijkt dit een kostenverhogende, irreële eis. Het bestuur vindt dat er een uitzondering gemaakt kan worden ten aanzien van deelnemers die permanent arbeidsongeschikt raken.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Het reglement van de vereniging te wijzigen, overeenkomstig het aan de vergadering overgelegde ontwerp opgesteld door het bestuur van de vereniging met kenmerk: “Reglement en privacygedragscode SamSam kring zakelijk I v4.1” wat betreft de wijzigingen gemarkeerd met de opmerking “Besluit 1”.

6. Aanpassing reglement, “Besluit 2”
In het concept reglement staat een wijziging aangegeven met “Besluit 2”, deze wijziging is op verzoek van een lid meegenomen in deze ALV. Het lid stelt voor de arbodienstkosten niet hoofdelijk maar naar rato van inkomen bij arbeidsongeschiktheid te verrekenen.

Toelichting:
Op deze pagina van onze website vind je nog een korte toelichting.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Het reglement van de vereniging te wijzigen, overeenkomstig het aan de vergadering overgelegde ontwerp opgesteld door het bestuur van de vereniging met kenmerk: “Reglement en privacygedragscode SamSam kring zakelijk I v4.1” wat betreft de wijzigingen gemarkeerd met de opmerking “Besluit 2”.

7. Aanpassing reglement, “Besluit 3”
In het concept reglement staat een wijziging aangegeven met “Besluit 3”.

Toelichting:
De privacy gedragscode is momenteel alleen maar te wijzigen door de ALV als een wijziging van het reglement (dit kan alleen als minimaal twee derde van de leden een stem uitbrengen (het quorum) en twee derde van de leden voor de wijziging stemt). Om operationele redenen kan het noodzakelijk zijn om de privacy gedragscode aan te moeten passen. Zie ook het volgende besluit. We kunnen als vereniging makkelijker de privacycode actueel houden indien het bestuur bevoegd is de privacy gedragscode aan te passen indien noodzakelijk. Dit kan naar mening van het bestuur zonder dat de privacy in gevaar komt.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Het reglement van de vereniging te wijzigen, overeenkomstig het aan de vergadering overgelegde ontwerp opgesteld door het bestuur van de vereniging met kenmerk: “Reglement en privacygedragscode SamSam kring zakelijk I v4.1” wat betreft de wijzigingen gemarkeerd met de opmerking “Besluit 3”.

8. Aanpassing reglement, “Besluit 4”
In het concept reglement staat een wijziging aangegeven met “Besluit 4”.

Toelichting:
Voor het juist vullen van het systeem van de arbodienst en de arbo-arts is het noodzakelijk de geboortedatum van de deelnemer in te vullen. Deze ontbrak bij de persoonsgegevens zoals vermeld in de privacy gedragscode en willen we daaraan toevoegen.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Het reglement van de vereniging te wijzigen, overeenkomstig het aan de vergadering overgelegde ontwerp opgesteld door het bestuur van de vereniging met kenmerk: “Reglement en privacygedragscode SamSam kring zakelijk I v4.1” wat betreft de wijzigingen gemarkeerd met de opmerking “Besluit 4”.

9. Aanpassing maximale buffer
Op verzoek van een lid:
We hebben een maximale buffer per deelnemer van 24x het maandelijkse spaarbedrag. Gezien het lage arbeidsongeschiktheidspercentage onder de deelnemers, het totaal aantal deelnemers en de hoogte van de buffer die ontstaat is het voorstel de maximale buffer te verlagen naar 12x het maandelijkse spaarbedrag.

Toelichting:
Op deze pagina van onze website vind je nog een korte toelichting.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– De maximale buffer te verlagen van 24x het maandelijkse spaarbedrag naar 12x het maandelijkse spaarbedrag.

10. Ter informatie
– Aanpassing schenkalgoritme
– Naamvelden worden ‘alleen lezen’
– Samenwerking met andere partijen
– Mogelijke samenwerking met verzekeraar om risico na 2 jaar af te dekken
– Wat speelt er momenteel nog meer

11. Rondvraag

Iets aan ons mee te geven?

Mail of bel ajb even met Roland, dit kan tot maandag 1 maart want dan moeten we de definitieve agenda versturen!