Agenda ALV 27 maart 2024 20:00u


Agenda ALV 27-03-2024 20:00u

1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen van de ALV van 22-03-2023

De notulen van de ALV van 22-03-2023 moeten nog formeel worden vastgesteld. Deze notulen vind je hier.
De status van de aanpassingen van het reglement, besluiten 4 en 5, waarbij nog een formeel akkoord van het bestuur van Stichting AOV voor Vakmensen noodzakelijk is, wordt tijdens dit agendapunt ook toegelicht.

Het bestuur adviseert de ALV akkoord te gaan met het volgende voorstel.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Akkoord te gaan met de notulen van de ALV van 22 maart 2024.

3. Jaarrekening 2023

De financiën van de vereniging zijn heel eenvoudig. De inkomsten bestaan uit de contributie, de vergoeding van de arbodienstkosten en (een beetje) rente. De enige uitgaven zijn de bankkosten voor de bankrekening van de vereniging en de kosten die de vereniging betaalt aan SamSam Servicebureau B.V (inclusief de arbokosten). Per saldo komt er net zoveel in als er uit gaat. De jaarcijfers zijn goedgekeurd door de kascommissie. In de korte presentatie die je hier kunt bekijken, staan de jaarcijfers met een toelichting.

Het bestuur adviseert de ALV akkoord te gaan met het volgende voorstel.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Akkoord te gaan met de jaarrekening 2023 en de penningmeester te dechargeren.

4. Kwijting voor het in 2023 door het bestuur gevoerde beleid

Oftewel, vind je dat het bestuur het in 2023 netjes heeft gedaan en heb je geen bezwaren tegen het gevoerde beleid?

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Het bestuur te kwijten van het door haar gevoerde beleid in 2023

5. Ter informatie
  • Verloop schenkingen in 2023.
  • Stand van Zaken Verplichte AOV (voor IB ondernemers).
  • Samenwerking met andere partijen.
12. Rondvraag