Concept agenda ALV
27 maart 20:00u


Fijn dat je even de moeite neemt om naar de concept agenda te kijken. Dank!

Ter voorbereiding op de definitieve agenda van onze ledenvergadering sturen we je hierbij de concept agenda zodat je hierop kunt reageren. De definitieve agenda met alle stukken, de aanmeldmogelijkheid voor de webinar en de machtiging die je kan geven versturen we in de eerste week van maart. Het is dit jaar geen bijzondere agenda, tot nu toe staan alleen de verenigingsverplichtingen op de agenda. Dit kan een heel korte ALV worden!

Agenda ALV 27-03-2024

1. Opening en vaststelling agenda (20:00u)
2. Notulen van de ALV van 22-03-2023

De notulen van de ALV van 22-03-2023 moeten nog formeel worden vastgesteld. Deze notulen vind je hier.

Het bestuur adviseert de ALV akkoord te gaan met dit voorstel.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Akkoord te gaan met de notulen van de ALV van 22 maart 2023.

3. Jaarrekening 2023

De financiën van de vereniging zijn heel eenvoudig. De inkomsten bestaan alleen uit de contributie en de vergoeding van de arbodienstkosten. De enige uitgaven zijn de bankkosten voor de bankrekening van de vereniging en de kosten die de vereniging betaalt aan het SamSam Servicebureau B.V (inclusief de arbodienstkosten). Per saldo komt er net zoveel in als er uit gaat. De jaarcijfers zijn goedgekeurd door de kascommissie (de link naar de jaarrekening staat in de definitieve uitnodiging).

Het bestuur adviseert de ALV akkoord te gaan met dit voorstel.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Akkoord te gaan met de jaarrekening 2023 en de penningmeester te dechargeren.

4. Kwijting voor het in 2023 door het bestuur gevoerde beleid

Oftewel, vind je dat het bestuur het in 2023 netjes heeft gedaan en heb je geen bezwaren tegen het gevoerde beleid?

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Het bestuur te kwijten van het door haar gevoerde beleid in 2023

5. Ter informatie
  • Status aanpassing reglement conform besluiten 22 maart 2023.
  • Verloop schenkingen in 2023.
  • Stand van Zaken Verplichte AOV (voor IB ondernemers).
  • Samenwerking met andere partijen.
6. Rondvraag


Reageer dan a.j.b. op de e-mail die je hebt gekregen.