Agenda ALV 22 maart 2023


Fijn dat je even de moeite neemt om naar de concept stukken te kijken. Dank!

Je kan de ALV op 22 maart via een webinar bijwonen (om 20.00u beginnen we) OF het bestuur machtigen om namens jou te stemmen.
Het inschrijven voor de webinar en het machtigen van het bestuur kan via de e-mail met de definitieve agenda. Deze versturen we rond 1 maart.

Agenda ALV 22-03-2023

1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen van de ALV van 30-03-2022

De notulen van de ALV van 30-03-2022 moeten nog formeel worden vastgesteld. Deze notulen vind je hier.

Het bestuur adviseert de ALV akkoord te gaan met dit voorstel.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Akkoord te gaan met de notulen van de ALV van 30 maart 2022.

3. Jaarrekening 2022

De financiën van de vereniging zijn heel eenvoudig. De inkomsten bestaan uit de contributie, de vergoeding van de arbodienstkosten en (een beetje) rente. De enige uitgaven zijn de bankkosten voor de bankrekening van de vereniging en de kosten die de vereniging betaalt aan SamSam Servicebureau B.V (inclusief de arbokosten). Per saldo komt er net zoveel in als er uit gaat. De jaarcijfers zijn goedgekeurd door de kascommissie. In de korte presentatie die je XXXXhierXXXX kunt bekijken, staan de jaarcijfers met een toelichting.

Het bestuur adviseert de ALV akkoord te gaan met dit voorstel.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Akkoord te gaan met de jaarrekening 2022 en de penningmeester te dechargeren.

4. Kwijting voor het in 2022 door het bestuur gevoerde beleid

Oftewel, vind je dat het bestuur het in 2022 netjes heeft gedaan en heb je geen bezwaren tegen het gevoerde beleid?

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Het bestuur te kwijten van het door haar gevoerde beleid in 2022

5. Aanpassing statuten

Door de samenwerking met Stichting AOV voor Vakmensen zijn we tot de ontdekking gekomen dat onze statuten aangepast dienen te worden om er voor te zorgen dat stemmen van leden van onze vereniging die gebruik maken van de zakelijke beheerrekening niet dubbel worden geteld. Dit zijn aanpassingen in artikel 12 lid 11 en 13. Door deze aanpassing dienen ook een aantal wettelijke verplichtingen doorgevoerd te worden (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (artikel 2:44 lid 3 BW)). De statuten kunnen niet zomaar worden aangepast, dit kan alleen als minimaal twee derde van de leden een stem uitbrengen (het quorum) en twee derde van de stemmen akkoord gaan met de wijziging.

Met deze link open je de concept statuten zoals opgesteld door onze notaris van Everest Notariaat. De wijzigingen t.a.v. de vorige versie van de statuten zijn in deze PDF met blauwe, onderstreepte teksten weergeven.

Het bestuur adviseert de ALV akkoord te gaan met dit voorstel.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– De statuten van de vereniging zo spoedig mogelijk te laten wijzingen, overeenkomst het aan de vergadering overlegde ontwerp opgesteld door Everest Notariaat de dato 13 december 2022 ( Conceptakte van statutenwijziging SamSam Kring Zakelijk I d.d. 13 december 2022 (track changes).pdf).

Toelichting op de volgende agendapunten; wijzigingen reglement

Het bestuur wil een aantal wijzigingen van het reglement van de vereniging aan jullie voorleggen. Het reglement kan niet zomaar aangepast worden, dit kan alleen als minimaal twee derde van de leden een stem uitbrengen (het quorum) en twee derde van de stemmen akkoord gaan met de wijziging. Onderstaand vind je de voorstellen waarvoor wij de ledenvergadering om een besluit vragen.

Met deze link open je het concept reglement (Reglement SamSam kring zakelijk I v6.2). Met ‘wijzigingen bijhouden’ hebben wij daarin een aantal voorstellen voor wijzigingen gedaan. Daarbij vind je per voorgestelde wijziging een korte toelichting.

NB Het document dat via de link te openen is heeft versie 6.1. bij de definitieve stukken wordt versie 6.2 gemaakt en gebruikt.

6. Aanpassing reglement, “Besluit 1”

In het concept reglement staat een wijziging aangegeven met “Besluit 1”.

Toelichting:
Er zijn een aantal kleine wijzigingen in het document, het is handig die als 1 besluit door te voeren.

  • In het reglement wordt de term schenkkring regelmatig gebruikt. De definitie daarvan is nu toegevoegd aan de begrippenlijst en artikel 6 is in dit kader aangepast.
  • De opzegtermijn van het lidmaatschap van 1 maand stond wel in de statuten vermeld maar niet in het reglement. Het is handig om die opzegtermijn ook in het reglement te vermelden.
  • Er zijn een aantal tekstuele aanpassingen in lid 2 en lid 3 van artikel 9.

Het bestuur adviseert de ALV akkoord te gaan met dit voorstel.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Het reglement van de vereniging te wijzigen, overeenkomstig het aan de vergadering overgelegde ontwerp opgesteld door het bestuur van de vereniging met kenmerk: “Reglement SamSam kring zakelijk I v6.2” wat betreft de wijzigingen gemarkeerd met de opmerking “Besluit 1”.

7. Aanpassing reglement, “Besluit 2”

In het concept reglement staat een wijziging aangegeven met “Besluit 2”.

Toelichting:
Tijdens de instroom procedure dient ieder aspirant lid, na het inloggen in de portal, akkoord te gaan met een aantal verklaringen. Een van de verklaringen is de ‘arbeidsgeschiktheidsverklaring’. Er zit altijd tijd tussen het akkoord gaan met deze verklaring en de aanvang van het lidmaatschap. In het reglement staat nu het criterium dat het nieuwe lid bij aanvang van deelname arbeidsgeschikt dient te zijn. Om praktische redenen kunnen we dit dus niet controleren / handhaven. Door bij aanvang van deelname te wijzigen in het moment dat het aspirant lid de verklaring van arbeidsgeschiktheid tekent komt het reglement overeen met de praktische instroomprocedure. In principe ontstaat hierdoor de situatie dat een aspirant lid die in de periode tussen het ondertekenen van de verklaringen en de start van het lidmaatschap arbeidsongeschikt raakt niet arbeidsgeschikt kan zijn bij aanvang van deelname. De eigenrisico periode begint dan op het moment dat het lidmaatschap begint.

Naar mening van het bestuur heeft deze wijziging zeer weinig effect op de kosten voor overige deelnemers (kleine kans dat dit voorkomt), en is het zinvol deze wijzing door te voeren om het reglement overeen te laten komen met de praktijk. Het bestuur adviseert de ALV akkoord te gaan met dit voorstel.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Het reglement van de vereniging te wijzigen, overeenkomstig het aan de vergadering overgelegde ontwerp opgesteld door het bestuur van de vereniging met kenmerk: “Reglement SamSam kring zakelijk I v6.2” wat betreft de wijzigingen gemarkeerd met de opmerking “Besluit 2”.

8. Aanpassing reglement, “Besluit 3”

In het concept reglement staat een wijziging aangegeven met “Besluit 3”.

Toelichting:
Onze vereniging wordt regelmatig benadert door andere schenkkringen die mee willen doen met SamSamkring. De drijfveer daarbij is veelal het grotere gemak bij SamSamkring omdat er geen verenigingsverplichtingen zijn en omdat het grotere aantal deelnemers meer continuïteit en stabiliteit geeft aan een schenkkring. Op dit moment is het nog niet mogelijk dat alle deelnemers van die schenkkring meedoen omdat er meestal wel iemand van die schenkkring arbeidsongeschikt is en mogelijk ook schenkingen ontvangt en die personen mogen geen lid worden van SamSamkring.
Door de voorgestelde wijziging van het reglement wordt deze overstap wel mogelijk gemaakt en borgen we continuïteit van het inkomen van de instromende personen die mee gaan doen. We willen uiteraard niet dat dit leidt tot significante hogere kosten voor de ondernemers die op dat moment al deelnemen aan onze schenkkring.

Voorbeeld:
Er is een schenkkring van 60 personen die met ons mee wilt doen. Ze vinden SamSamkring professioneler georganiseerd, zien in dat een arbodienst van toegevoegde waarde is en zitten eigenlijk niet te wachten op de rompslomp van een eigen vereniging. Op het moment dat ze willen overstappen naar SamSamkring zijn er 4 mensen (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Hun arbeidsongeschiktheidspercentage zoals wij dat definiëren is op het overstapmoment 3,5.
Ons arbeidsongeschiktheidspercentage (met meer dan 900 deelnemers) schommelt rond de 2,4%. Als deze groep mee zou gaan doen dan zou het arbeidsongeschiktheidspercentage dus omhoog gaan. Zonder andere effecten mee te nemen zou het arbeidsongeschiktheidspercentage van SamSamkring dan (900 * 2,4 + 60 * 3,5) / (900 + 60) = 2,47% worden. Effectief zou dat voor die 900 deelnemers per 1000 euro dekking € 0,69 hogere kosten worden in die maand.

In dit voorbeeld was het arbeidsongeschiktheidspercentage van de schenkkring die met ons mee wilde gaan doen hoger dan het onze. Andersom kan natuurlijk ook het geval zijn..

Naar mening van het bestuur is het individuele financiële nadeel voor de SamSamkring deelnemers beperkt, past de aanpassing bij het sociale karakter van de schenkkring en heeft de hele schenkkring er baat bij dat de groep groter wordt zodat we o.a. nog eerder naar een collectieve AOV verzekering zouden kunnen kijken en/of het preventie programma verder kunnen uitbreiden. Het bestuur adviseert de ALV akkoord te gaan met dit voorstel.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Het reglement van de vereniging te wijzigen, overeenkomstig het aan de vergadering overgelegde ontwerp opgesteld door het bestuur van de vereniging met kenmerk: “Reglement SamSam kring zakelijk I v6.2” wat betreft de wijzigingen gemarkeerd met de opmerking “Besluit 3”.

9. Aanpassing reglement, “Besluit 4”

In het concept reglement staat een wijziging aangegeven met “Besluit 4”.

Toelichting:
Momenteel is het criterium voor het maximale inkomensniveau (dekking) binnen de schenkkring 80% van het gemiddelde netto maandinkomen uit de onderneming. Vrij vertaald is dat het resultaat uit onderneming. Echter, regelmatig zijn de vaste ondernemerslasten een wezenlijk onderdeel van de kosten en maakt dit criterium dat de dekking voor sommige ondernemers te laag is om alle kosten te dekken bij arbeidsongeschiktheid. Niet alleen de persoonlijke kosten lopen door maar ook de zakelijke. Door de kosten voor vaste lasten ook mee te nemen bij de inkomensbeoordeling tijdens de intake is het voor sommige ondernemers beter mogelijk om een passende dekking te krijgen van de kosten voor als ze arbeidsongeschikt raken.

Het bestuur adviseert de ALV akkoord te gaan met dit voorstel.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Het reglement van de vereniging te wijzigen, overeenkomstig het aan de vergadering overgelegde ontwerp opgesteld door het bestuur van de vereniging met kenmerk: “Reglement SamSam kring zakelijk I v6.2” wat betreft de wijzigingen gemarkeerd met de opmerking “Besluit 4”.

10. Aanpassing reglement, “Besluit 5”

In het concept reglement staat een wijziging aangegeven met “Besluit 5”.

Toelichting:
Het Servicebureau krijgt herhaaldelijk de vraag of een ‘dekking’ van meer dan € 4000 ook mogelijk is. Ook bij de huidige deelnemers is er een behoefte aan een hogere dekking. Omdat dat nu niet mogelijk is kiezen sommige ondernemers er voor om zich aan te sluiten bij meerdere alternatieven voor een AOV. Dit zijn dan natuurlijk extra administratie- en inschrijfkosten en mogelijk wat gedoe als er verschillende voorwaarden zijn. Indien de ALV akkoord gaat met het aanpassen van het reglement t.a.v. besluit 3 bestaat ook de kans dat meer mensen geholpen zijn met een hogere maximale dekking. Het voorstel is om de maximale dekking (inkomensniveau) van € 4000 te verhogen naar € 5000.
Door de ontwikkelingen in de samenleving en veranderende behoeftes bij ondernemers kan het zinvol zijn om de grenzen van de toegestane dekking aan te passen. Omdat dit verder geen effect heeft op de kosten voor de deelnemers is het handig dat het bestuur de vrijheid krijgt om de grenzen aan te passen. Bij de aanpassing van het reglement is de zin daarom opgenomen dat het bestuur bevoegd is om een aanpassing van minimale of maximale dekking door te voeren.

Gezien de ‘naar rato’ bijdrage van alle deelnemers heeft dit geen effect op de kosten en de aanpassing past bij behoeftes van leden en aspirant leden. Het bestuur adviseert de ALV dan ook om akkoord te gaan met dit voorstel.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om:
– Het reglement van de vereniging te wijzigen, overeenkomstig het aan de vergadering overgelegde ontwerp opgesteld door het bestuur van de vereniging met kenmerk: “Reglement SamSam kring zakelijk I v6.2” wat betreft de wijzigingen gemarkeerd met de opmerking “Besluit 5”.

11. Ter informatie

– Verloop schenkingen 2022 (incl. toelichting door Arbodienst / Karin Twenhaar)
– Samenwerking met andere partijen
– Gebruik derdengeldenrekening (zie ook deze pagina van het SamSam Servicebureau)

12. Rondvraag


Reageer dan a.j.b. op de e-mail die je hebt gekregen.